Tên bài thơ: Nhớ song thân thơ
Tác giả: Trương Vĩnh Ký (Việt Nam)
Gửi bởi Viên Vy
Ngày gửi: 21/07/2020 10:05
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: đề nghị gửi lại khi có nguồn tham khảo



Ngùi-ngùi khuya sớm luống vào ra,
Thương nhớ hai thân luỵ nhỏ sa.
Chín tháng cưu mang nhờ đức mẹ,
Ba năm bồng ẵm cảm ơn cha,
Xưa khuyên ăn học lòng vui-vẻ.
Nay giữ vùa hương dạ xót-xa;
Phước để mối lành con cháu nối,
Đốc quyền vẹn giữ trọn giềng ba.

(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.