Nhặt rác chẳng phải đáng khinh.
Mà là đạo đức văn minh con người.
Thu gom phân loại rạch ròi.
Xong rồi tái chế là người thông minh.
https://tktech.vn/wp-content/uploads/2018/12/nhatrac.jpg