Tên bài thơ: Nghề canh nông
Tác giả: Trần Đức Phổ (Việt Nam)
Nhóm bài: Linh tinh
Gửi bởi Trần Đức Phổ
Ngày gửi: 01/08/2019 08:43
Xoá bởi: tôn tiền tử
Lý do xoá: lỗi chính tảĂn bát cơm ngon nhớ ruộng đồng
Thương người cực khổ sống canh nông
Thức khuya dậy sớm lao tâm vợ
Cuốc bẩm cày sâu nhọc sức chồng
Hạn hán mưa dầm lo sốt vó
Mất mùa lỡ vụ khổ cành hông
Lúa thơm mỗi hạt là châu ngọc
Ăn bát cơm ngon nhớ ruộng dồng


Chú thích:
04-12-2016

(Bài viết được gửi tự động)
tửu tận tình do tại