Trang trong tổng số 14 trang (135 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [10] [11] [12] [13] [14] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

doanhongUYỂN KHÂU (Trần phong 1)

宛 丘 (陳 風 第 一)

Tử chi đãng hề,                  子 之 湯 兮

Uyển Khâu chi thượng hề!     宛 丘 之 上 兮

Tuân hữu tình hề!              洵 有 情 兮

Nhi vô vọng hề!                  而 無 望 兮

(Phú dã)                   賦 也

Chàng quen thói phong lưu vui thú,

Đỉnh Uyển Khâu mấy độ nhởn nhơ.

    Đời chàng đẹp đẽ như thơ,

Nhưng nào ai có trông nhờ được chi.Khảm kỳ kích cổ,               坎 其 擊 鼓

Uyển Khâu chi hạ;             宛 丘 之 下

Vô đông vô hạ,                   無 冬 無 夏

Trị kỳ lộ vũ.                         值 其 鷺 羽

(Phú dã)                   賦 也

Ầm tiếng trống điểm khi múa hát,

Dưới Uyển Khâu bát ngát rong chơi.

    Trời đông trời hạ mặc trời,

Lông cò cầm múa, múa trôi tháng ngày.Khảm kỳ kích phẫu,           坎 其 擊 缶

Uyển Khâu chi đạo;               宛 丘 之 上 兮

Vô đông vô hạ,                   無 冬 無 夏

Trị kỳ lộ đạo.                      值 其 鷺 翿

(Phú dã)                   賦 也

Tiếng phẫu gõ đó đây rổn rảng,

Đường Uyển Khâu bảng lảng xa đưa.

    Trời đông trời hạ chẳng lo,

Nhởn nhơ múa quạt lông cò cứ vui.

(Uyển Khâu: 3 bài, mỗi bài 4 câu.)


ĐÔNG MÔN CHI PHẦN (Trần phong 2)

東 門 之 枌 (陳 風 第 二)

Đông môn chi phần,           東 門 之 枌

Uyển Khâu chi hứa;           宛 丘 之 栩

Tử Trọng chi tử,                 子 仲 之 子

Bà sa kỳ hạ.                        婆 娑 其 下

(Phú dã)                   賦 也

    Cửa đông êm ả bóng văn,

Uyển Khâu hứa mọc mấy tầm xanh xanh.

    Nàng con Tử Trọng tươi xinh,

Yêu kiều múa nhảy lượn vành dưới cây.Cốc đán vu sa,                     穀 旦 于 差

Nam phương chi nguyên;   南 方 之 原

Bất tích kỳ ma,                     不 績 其 麻

Thị dã bà sa.                       市 也 婆 娑

(Phú dã)                   賦 也

    Bình minh chọn buổi vắng mây,

Đồng Nam trai gái vui vầy giỡn chơi.

    Nàng thời xếp việc se gai,

Múa băng qua chô, tới nơi họp đoàn.Cốc đán vu thệ,                   穀 旦 于 逝

Việt dĩ tông mại;                   越 以 鬷 邁

Thị nhĩ như kiếu,                 視 爾 如 荍

Di ngã ốc tiêu.                     貽 我 握 椒

(Phú dã)                   賦 也

    Chọn ngày trời đẹp lên đàng,

Trai thanh gái lịch rộn ràng ra đi.

    Nàng xinh trông tựa cẩm quỳ,

Nắm tiêu gọi chút ân nghì gửi ta.

(Đông môn chi phần: 3 bài, mỗi bài 4 câu.)


HÀNH MÔN (Trần phong 3)

衡 門 (陳 風 第 三)

Hành môn chi hạ,                衡 門 之 下

Khả dĩ thê trì;                       可 以 棲 遲

Bí chi dương dương,           泌 之 洋 洋

Khả dĩ lạc ki.                        可 以 樂 飢

(Phú dã)                   賦 也

    Cửa sài mấy mảnh gỗ ngang,

Khó nghèo ta vẫn thư nhàn thảnh thơi.

    Suối trong róc rách chơi vơi,

Đói no ta vẫn vui tươi tháng ngày.Khởi kỳ thực ngư,              豈 其 食 魚

Tất hà chi phường?           必 河 之 魴

Khởi kỳ thú thê,                  豈 其 娶 妻

Tất Tề chi Khương.          必 齊 之 姜

(Phú dã)                   賦 也

    Cá mè nào thiếu chi đây,

Cần chi chuốc tận trời mây sông Hà.

    Toan bề nghi thất nghi gia,

cần chi mơ ước những là Tề Khương.Khởi kỳ thực ngư,                 豈 其 食 魚

Tất hà chi lý?                        必 河 之 鯉

Khởi kỳ thú thê,                    豈 其 娶 妻

Tất Tống chi tử.                   必 宋 之 子

(Phú dã)                   賦 也

    Ở đây cá chép vô vàn,

Sông hà ăn chép dặm ngàn làm chi?

    Toan bề cầm sắt xướng tùy,

Đàn bà đất Tống hơn gì mà mơ.

(Hành môn: 3 bài, mỗi bài 4 câu.)


ĐÔNG MÔN CHI TRì (Trần phong 4)

東 門 之 池 (陳 風 第 四)

Đông môn chi trì,                 東 門 之 池

Khả dĩ âu ma;                      可 以 漚 麻

Bỉ mỹ thục ki,                      彼 美 淑 姬

Khả dữ ngộ ca.                  可 與 晤 歌

(Hứng dã)                興 也

    Cửa đông có một cái ao,

Ngâm gai thôi cứ bỏ vào đấy ngâm.

    Nàng kia đẹp đẽ trẻ măng,

Cùng anh có thể đãi đằng xướng ca.Đông môn chi trì,                 東 門 之 池

Khả dĩ âu trữ;                       可 以 漚 紵

Bỉ mỹ thục ki,                       彼 美 淑 姬

Khả dữ ngộ ngữ.              可 與 晤 語

(Hứng dã)                興 也

    Cửa đông có một cái ao,

Ngâm gai thôi cứ đem vào đấy ngâm.

    Nàng kia đẹp đẽ trẻ măng,

Cùng anh có thể nói năng chuyện trò.Đông môn chi trì,                   東 門 之 池

Khả dĩ âu gian;                     可 以 漚 菅

Bỉ mỹ thục ki,                        彼 美 淑 姬

Khả dữ ngộ ngôn.              可 與 晤 言

(Hứng dã)                興 也

    Cửa đông có một cái ao,

Cỏ may thôi cứ đem vào đấy ngâm.

    Nàng kia đẹp đẽ trẻ măng,

Cùng anh có thể nói năng tự tình.

(Đông môn chi trì: 3 bài, mỗi bài 4 câu.)


ĐÔNG MÔN CHI DƯƠNG (Trần phong 5)

東 門 之 楊 (陳 風 第 五)

Đông môn chi dương,         東 門 之 楊

Kỳ diệp tàng tàng;              其 葉 牂 牂

Hôn dĩ vi kỳ,                         昏 以 為 期

Minh tinh hoàng hoàng.    明 星 煌 煌

(Hứng dã)                興 也

    Cửa đông tha thướt cành dương,

Lá tơ mơn mởn chiều vương bóng tà.

    Hẹn nhau sẩm tối la đà,

Sao mai nay đã sáng lòa còn chi.Đông môn chi dương,        東 門 之 楊

Kỳ diệp phế phế;               其 葉 肺 肺

Hôn dĩ vi kỳ,                        昏 以 為 期

Minh tinh chế chế.             明 星 晢 晢

(Hứng dã)                興 也

    Cửa đông tha thướt cành dương,

Lá tơ óng ả chiều vương bóng tà.

    Hẹn nhau sẩm tối la đà,

Sao mai nay đã sáng lòa còn chi.

(Đông môn chi dương: 2 bài, mỗi bài 4 câu.)


MỘ MÔN (Trần phong 6)

墓 門 (陳 風 第 六)

Mộ môn hữu cức,                墓 門 有 棘

Phủ dĩ tư chi.                        斧 以 斯 之

Phù dã bất lương,               夫 也 不 良

Quốc nhân tri chi;                國 人 知 之

Tri nhi bất dĩ,                        知 而 不 已

Thùy tích nhiên hĩ?             誰 昔 然 矣

(Hứng dã)                興 也

    Cổng mồ có mọc cây gai,

Búa rìu đáng lẽ một hai chặt rồi.

    Chàng kia gian ác mấy mươi,

Nơi nơi đều biết, người người đều hay.

    Nhưng chàng nào chịu đổi thay,

Gian ngoan luống trải tháng ngày từ bao.Mộ môn hữu mai,                墓 門 有 梅

Hữu hào tụy chỉ.                 有 鴞 萃 止

Phù dã bất lương,               夫 也 不 良

Ca dĩ tấn chi;                        歌 以 訊 之

Tấn dư bất cố,                    訊 予 不 顧

Điên đảo tư dư.                  顛 倒 思 予

(Hứng dã)                興 也

    Cổng mồ có mọc cây gai,

Đầu cành cú vọ một hai dập dìu.

    Chàng kia gian ác trăm chiều,

Nên ta ca khúc nhắn điều thiệt hơn.

    Nhưng chàng nào chịu khuyên lơn,

Sa cơ lúc đó mới buồn nhớ ta.

(Mộ môn: 2 bài, mỗi bài 6 câu.)


PHÒNG HỮU THƯỚC SÀO (Trần phong 7)

防 有 鵲 巢 (陳 風 第 七)

Phòng hữu thước sào,        防 有 鵲 巢

Cùng hữu chỉ đào;             邛 有 旨 苕

Thùy chu dư mỹ?               誰 侜 予 美

Tâm yên đao đao!              心 焉 忉 忉

(Hứng dã)                興 也

    Yến kia làm tổ bờ đê,

Đậu chiều chen chúc sum xuê đống gò.

    Ấy ai gàng quải nhỏ to,

Để ta khắc khoải những lo cùng phiền.Trung đường hữu tịch,      中 堂 有 甓

Cùng hữu chỉ nghịch;        邛 有 旨 鷸

Thùy chu dư mỹ?              誰 侜 予 美

Tâm yên dịch dịch!            心 焉 惕 惕

(Hứng dã)                興 也

    Gạch hoa lát vỉa đường đền,

Mỡ màng cây nghịch lá ken đống gò.

    Ấy ai gàng quải nhỏ to,

Để ta thấp thỏm âu lo đêm ngày.

(Phòng hữu thước sào: 2 bài, mỗi bài 6 câu.)


NGUYỆT XUẤT (Trần phong 8)

月 出 (陳 風 第 八)

Nguyệt xuất hạo hề!         月 出 皎 兮

Giao nhân liễu hề!             佼 人 僚 兮

Thư yểu kiểu hề!                舒 窈 糾 兮

Lao tâm kiểu hề!                 勞 心 悄 兮

(Hứng dã)                興 也

    Vầng trăng vằng vặc giữa trời,

Người đâu nhan sắc rạng ngời ánh hoa.

    Sầu vương ai gỡ cho ra,

Nỗi lòng khắc khoải bao giờ mới khuây.Nguyệt xuất hạo hề!           月 出 皎 兮

Giao nhân lão hề!               佼 人 懰 兮

Thư yêu thác hề!                舒 懮 受 兮

Lao tâm thảo hề!                勞 心 慅 兮

(Hứng dã)                興 也

    Vầng trăng vằng vặc giữa trời,

Người đâu ngọc nói hoa cười trớ trêu.

    Nỗi buồn càng dập càng khêu,

Tình thương nỗi nhớ trăm chiều vò tơ.Nguyệt xuất chiếu hề!         月 出 照 兮

Giao nhân liệu hề!              佼 人 燎 兮

Thư yểu thiệu hề!               舒 夭 紹 兮

Lao tâm thiếu hề!                勞 心 慘 兮

(Hứng dã)                興 也

    Vầng trăng sáng quắc đều trời,

Người đâu rực rỡ rạng ngời ánh hoa.

    Sầu này ai gỡ cho ra,

Trăm thương nghìn nhớ, lòng ta tơ vò.

(Nguyệt xuất: 3 bài, mỗi bài 4 câu.)


CHU LÂM (Trần phong 9)

株 林 (陳 風 第 九)

Hồ vi hồ Chu Lâm?               胡 為 乎 株 林

Tòng Hạ Nam.             從 夏 南

Phỉ thích Chu Lâm,           匪 適 株 林

Tòng Hạ Nam.             從 夏 南

(Phú dã)                  賦 也

    Vì đâu cứ Chu Lâm ngài tới,

Ngài tới lui vui với Hạ Nam,

    Ngài đâu có tới Chu Lâm,

Hạ Nam ngài cố ngài tầm cho ra.Giá ngã thặng mã,              駕 我 乘 馬

Thuyết vu Chu Dã.             說 于 株 野

Thặng ngã thừa câu,          乘 我 乘 駒

Triều thực vu Chu.              朝 食 于 株

(Phú dã)                   賦 也

Hãy chuẩn bị cho ta xa mã,

Để ta sang Chu Dã nghỉ ngơi.

    Ngựa câu ta sẽ rong chơi,

Điểm tâm ta sẽ ăn ngoài ấp Chu.

(Chu Lâm: 2 bài, mỗi bài 4 câu.)


TRẠCH BA (Trần phong 10)

澤 陂 (陳 風 第 十)

Bỉ trạch chi ba,                      彼 澤 之 陂

Hữu bồ dữ hà,                     有 蒲 與 荷

Hữu mỹ nhất nhân,           有 美 一 人

Thương như chi hà!           傷 如 之 何

Ngụ mị vô vi,                       寤 寐 無 為

Thế tứ bàng đà.                  涕 泗 滂 沱

(Hứng dã)                興 也

    Bên bờ đầm, lác chen sen mọc,

Nàng nào kia như ngọc như hoa.

    Vì ai ngơ ngẩn vào ra,

Nhãng xao công việc, lơ là ngày đêm.

    Cớ sao mắt mũi chảy nhèm?Bỉ trạch chi ba,                     彼 澤 之 陂

Hữu bồ dữ lan,                    有 蒲 與 蘭

Hữu mỹ nhất nhân,            有 美 一 人

Thạc đại thả quyển!           碩 大 且 卷

Ngụ mị vô vi,                        寤 寐 無 為

Trung tâm quyên quyên.   中 心 悁 悁

(Hứng dã)                興 也

    Bên bờ đầm, lác chen lan mọc,

Nàng nào kia như ngọc như hoa.

    Người đâu duyên dáng đẫy đà,

Để ta ra ngẩn vào ngơ đêm ngày.

    Nỗi buồn biết sẻ cùng ai.Bỉ trạch chi ba,                    彼 澤 之 陂

Hữu bồ hàm diễm,             有 蒲 菡 萏

Hữu mỹ nhất nhân,           有 美 一 人

Thạc đại thả nghiễm.         碩 大 且 儼

Ngụ mị vô vi,                       寤 寐 無 為

Triền chuyển phục chẩm. 輾 轉 伏 枕

(Hứng dã)                興 也

    Bên bờ đầm, hoa sen chen lác,

Nàng nào kia nhan sắc như hoa.

    Người đâu bệ vệ đẫy đà,

Để ta ra ngẩn vào ngơ đêm ngày.

    Một mình trằn trọc canh chày.

(Trạch ba: 3 bài, mỗi bài 6 câu.)

(Trần quốc có 10 thiên, 26 bài, 114 câu.)

陳 國 十 篇. 二 十 六 章. 一 百 一 十 四 句.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

doanhong

CAO CẦU (Cối phong 1)

羔 裘 (檜 風 第 一)

Cao cầu tiêu dao,             羔 裘 逍 遙

Hồ cầu dĩ triều.                  狐 裘 以 朝

Khởi bất nhĩ tư?                 豈 不 爾 思

Lao tâm đao đao.             勞 心 忉 忉

(Phú dã)                   賦 也

    Áo cừu mặc áo tiêu dao,

Áo hồ mặc lúc thiết trào uy nghi.

    Há đâu chẳng nhớ chẳng vì,

Nhưng lòng ta những não nề chẳng vui.Cao cầu cao tường,          羔 裘 翱 翔

Hồ cầu tại đường.             狐 裘 在 堂

Khởi bất nhĩ tư?                 豈 不 爾 思

Lao tâm ưu thương.          勞 心 憂 傷

(Phú dã)                   賦 也

Áo cừu mặc lúc rong chơi,

Áo hồ mặc lúc ra nơi sảnh đường.

    Há đâu chẳng nhớ chẳng thương,

Nhưng lòng ta luống đoạn trường vì ai.Cao cầu như cao,             羔 裘 如 膏

Nhật xuất hữu diệu.         日 出 有 曜

Khởi bất nhĩ tư?                 豈 不 爾 思

Lao tâm thị điêu.                勞 心 是 悼

(Phú dã)                   賦 也

Áo cừu óng ả mỹ miều,

Dương quang lóng lánh như thêu ánh vàng.

    Những là một nhớ mười thương,

Nhưng lòng ta luống tơ vương mối sầu.

(Cao cầu: 3 bài, mỗi bài 4 câu.)


TỐ QUAN (Cối phong 2)

素 冠 (檜 風 第 二)

Thứ kiến tố quan hề!              庶 見 素 冠 兮

Cức nhân loan loan hề!          棘 人 欒 欒 兮

Lao tâm đoàn đoàn hề!          勞 心 慱 慱 兮

(Phú dã)                   賦 也

    Ước gì ta thấy khăn tang,

Với người để trở võ vàng mảnh mai.

    Lòng riêng chua xót vì ai,

Xót xa vì thấy tình đời nhố nhăng.Thứ kiến tố y hề!                     庶 見 素 衣 兮

Ngã tâm thương bi hề!          我 心 傷 悲 兮

Liêu dữ tử đồng quy hề!            聊 與 子 同 歸 兮

(Phú dã)                  賦 也

    Ước gì ta thấy áo tang,

Ta hay thổn thức gan vàng chưa thôi.

    Nào ai tang chế hẳn hoi,

Lòng ta ta nguyện ta xuôi về cùng.Thứ kiến tố tất hề!                   庶 見 素 韡 兮

Ngã tâm uẩn kết hề!              我 心 蘊 結 兮

Liêu dữ tử như nhất hề!          與 子 如 一 兮

(Phú dã)                   賦 也

    Ước gì ta thấy tất tang,

Mối sầu như thắt gan vàng bấy lâu.

    Nào ai trọn hiếu trước sau,

Cho ta ý hiệp tâm đầu từ nay.

(Tố quan: 3 bài, mỗi bài 3 câu.)THẤP HỮU TRƯỜNG SỞ (Cối phong 3)

隰 有 萇 楚 (檜 風 第 三)

Thấp hữu trường sở,        隰 有 萇 楚

Kha na kỳ chi;                   猗 儺 其 枝

Yêu chi ốc ốc,                   夭 之 沃 沃

Lạc tử chi vô tri.                      樂 子 之 無 知

(Phú dã)                  賦 也

    Trong đồng tha thướt dương đào,

Cành tơ gió lượn, rạt rào màng mơ.

    Linh lung duyên dáng nên thơ,

Ước gì ta sống hững hờ như cây.Thấp hữu trường sở,     隰 有 萇 楚

Kha na kỳ hoa;               猗 儺 其 華

Yêu chi ốc ốc,                夭 之 沃 沃

Lạc tử chi vô gia.                 樂 子 之 無 家

(Phú dã)               賦 也

Trong đồng tha thướt dương đào,

Hoa đua sắc thắm rạt rào màng mơ.

    Linh lung duyên dáng nên thơ,

Ước gì ta sống không nhà như cây.Thấp hữu trường sở,      隰 有 萇 楚

Kha na kỳ thật;               猗 儺 其 實

Yêu chi ốc ốc,                夭 之 沃 沃

Lạc tử chi vô thất.                樂 子 之 無 室

(Phú dã)               賦 也

Trong đồng tha thướt dương đào,

Quả sai núc ních rạt rào màng mơ,

Linh lung duyên dáng nên thơ,

Ước gì ta sống không nhà như cây.

(Thấp hữu trường sở: 3 bài, mỗi bài 4 câu.)


PHỈ PHONG (Cối phong 4)

匪 風 (檜 風 第 四)

Phỉ phong phát hề!            匪 風 發 兮

Phỉ xa kiệt hề!                     匪 車 偈 兮

Cố chiêm Chu đạo,           顧 瞻 周 道

Trung tâm đát hề!             中 心 怛 兮

(Phú dã)                  賦 也

Chẳng phải gió ào ào thổi dậy,

Chẳng phải xe vút chạy lướt mau.

    Ngoái nhìn đường dẫn sang Châu,

Trong lòng luống những sầu đau ngùi ngùi.Phỉ phong phiêu hề!           匪 風 飄 兮

Phỉ xa phiếu hề!                 匪 車 嘌 兮

Cố chiêm Chu đạo,            顧 瞻 周 道

Trung tâm điếu hề!            中 心 弔 兮

(Phú dã)                   賦 也

Chẳng phải gió cuộn tròn vút thổi,

Chẳng phải xe lướt tới chuyển rung.

    Đường sang Châu, chợt ngoái trông,

Ngùi ngùi luống những động lòng bi thương.Thùy năng phanh ngư?     誰 能 亨 魚

Cái chi phủ tầm;                 溉 之 釜 鬵

Thùy tương tây quy?         誰 將 西 歸

Hoài chi hảo âm.               懷 之 好 音

(Hứng dã)                興 也

Nấu cá hỏi rằng ai nấu đặng,

Thì cái nồi tôi hẳn rửa ngay.

    Ai về Châu, bước sang tây.

Tôi xin an ủi tin may cho người.

(Phỉ phong: 3 bài, mỗi bài 4 câu.)

(Cối quốc có 4 thiên, 12 bài, 45 câu.)

檜 國 四 篇. 十 二 章. 四 十 五 句.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

doanhong

Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.

Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.
                                                 --Puskin--
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

doanhong

Xanh
blanchechate dịch

Đây lá , đây cành, đây quả, đây hoa
Và đây trái tim ta chỉ vì nàng mà đập
Đừng vò xé nó bằng đôi tay trắng
Và bằng mắt xinh dịu lắng vẻ khiêm nhường.

Ta đến nơi khi tất thảy còn đẫm sương
Làn gió sớm thổi mặt ta giá lạnh
Nơi nàng đặt chân hãy để ta mơ mộng
Tới những khoảnh khẵc tuyệt vời để mệt nhọc dần tan.

Hãy để ta gối đầu lên ngực trẻ hỡi nàng
Tất cả còn xốn xang từ những chiếc hôn lần cuối
Hãy để lắng cơn bão lòng đắm đuối
Và để ta nghỉ đôi chút vì nàng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

doanhong

ĐOẢN KHÚC LÃNG QUÊN V
Thơ :Paul Verlaine
Dịch thơ : blanchechate

Đàn dương cầm tay thon hôn phím
Sáng bừng lên trong ánh tà dương,
Điệu hát thật xưa, thật yếu đuối, dễ thương
Trong tiếng đập rất khẽ khàng đôi cánh
Thận trọng vòng quanh như ngại ngần phòng khách
Đã từ lâu thơm ngát của Nàng.

Điều chi bỗng là chiếc nôi nhẹ nhàng
Chầm chậm ru hồn ta khốn khổ ?
Em muốn gì ở ta, lời ca dịu dàng đùa cợt
Em đã muốn gì ? cuối điệp khúc hồ mơ
Sắp sửa bay qua cửa sổ lu mờ
Chiếc cửa mở hé ra vườn bé nhỏ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

doanhong

“ Cô gái hay ghen khóc ”…   
(1835) – Puskin
Thúy toàn dịch
 
Cô gái hay ghen khóc sụt sùi,
Trách chàng trai trẻ mãi không nguôi;
Ngả xuống vai cô…, chàng thiếp ngủ
Quên hờn, ru giấc ngủ, cô cười…
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

doanhong

Bên đóa hồng ”…   
(1824) – Puskin
Thúy toàn dịch
 
Bên đóa hồng kiêu kỳ
Có con chim họa mi,
Loài danh ca sơn cước
Ngọt ngào lên tiếng hót
“ Nàng hồng ơi ! Nàng hồng !
Ta trong xiềng trong xích,
Nhưng lòng ta thỏa thích
Vì xiềng xích của nàng ”
Chim họa mi hót vang
Nhởn nhơ trong nô lệ
Trên bụi cành nguyệt quế,
Cạnh đóa hồng đẹp xinh
Trong bóng đêm hữu tình.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

doanhong

Con chim họa mi và nhành hồng   
(1827) – Puskin
Thúy toàn dịch
 
Giữa vườn xuân bóng đêm tịch mịch
Chim họa mi thánh thót bên nhành hồng
Nhưng đóa hồng kia chẳng chút động lòng,
Mà lặng lẽ đung đưa rồi thiếp giấc,
Bản tình ca vẫn du dương và réo rắt.
 
Vì sắc đẹp lạnh lung ngươi hát làm chi ?
Hỡi, thi nhân , hãy mau tỉnh dậy đi !
Uổng công thôi, ngươi nhìn thấy đấy :
Nó mơn mởn sắc hương lộng lẫy
Nhưng chẳng chút gì xúc động cảm rung;
Nó làm ngơ chẳng đáp lại tiếng lòng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

doanhong

Lá thư bị đốt cháy   
(1825) – Puskin
Xuân diệu dịch
 
Thôi từ biệt, lá thư của tình yêu, từ biệt
Nàng đã muốn. Sao ta còn luyến tiếc !
Sao bàn tay mãi chẳng chịu buông ra
Cho lửa thiêu những niềm vui sướng của ta
Nhưng đã đủ. Hỡi tình thư, bốc cháy !
Tâm hồn ta không còn nghe chẳng thấy
Ngọn lửa than đã nhận bức thư em…
Gượm chút nào. Một làn khói nhẹ êm
Quằn quại, tan đi với lời ta cầu khẩn
Vết si chảy sùi lên tan hình chiếc nhẫn
Ôi đất trời, tất cả thế là xong
Những trang giấy đen còn hãy quăn cong
Tàn mỏng manh còn ghi trăng trắng chữ.
Lòng thắt lại. Tàn thân yêu quí hỡi
Một niềm vui nghèo cực xót xa
Còn lại đời đời trên ngực với ta
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

doanhong

“ Xin đừng hát ”…   
(1828) – Puskin
Thúy toàn dịch
 
Xin đừng hát bên anh những bài ca
Gruzi sầu thương ơi người đẹp
Chúng gợi lại cho anh trang đời khác,
Gợi lại cho anh nhớ lại dải bờ xa.
 
Ôi, tiếng hát của em sao tai ác !
Gợi cho anh nhớ nội cỏ đồng hoa
Và đêm trăng cùng dung nhan dáng nét
Cô gái buồn vời vợi bóng mờ xa
 
Nhìn thấy em anh vụt quên tất cả
Bóng dáng dịu hiền và mỏng manh
Nhưng em hát trước mặt anh phút đó
Bóng dáng xưa bỗng hiện lại rõ rành.
 
Xin đừng hát bên anh những bài ca
Gruzi sầu thương, ôi người đẹp !
Chúng gợi lại cho anh những trang đời khác,
Gợi cho anh nhớ lại dải bờ xa.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 14 trang (135 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [10] [11] [12] [13] [14] ›Trang sau »Trang cuối