Trang trong tổng số 10 trang (100 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Black_Rose

http://i1178.photobucket.com/albums/x371/littlecat2/noel2-1.jpg

Ta cám ơn trần gian này lắm lắm
Nhờ nơi đây ta biết được vui buồn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Black_Rose

Ta cám ơn trần gian này lắm lắm
Nhờ nơi đây ta biết được vui buồn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Black_Rose

Ta cám ơn trần gian này lắm lắm
Nhờ nơi đây ta biết được vui buồn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Black_Rose


http://i1178.photobucket.com/albums/x371/littlecat2/THU3.jpg

Ta cám ơn trần gian này lắm lắm
Nhờ nơi đây ta biết được vui buồn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Black_Rose

Ta cám ơn trần gian này lắm lắm
Nhờ nơi đây ta biết được vui buồn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Black_Rose

http://i1178.photobucket.com/albums/x371/littlecat2/hang1-1.jpg

Ta cám ơn trần gian này lắm lắm
Nhờ nơi đây ta biết được vui buồn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Black_Rose

Ta cám ơn trần gian này lắm lắm
Nhờ nơi đây ta biết được vui buồn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Black_Rose

Ta cám ơn trần gian này lắm lắm
Nhờ nơi đây ta biết được vui buồn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn KhỉChưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Black_Rose12 Days Of Christmas

On the first day of Christmas, my true love sent to me
A partridge in a pear tree.

On the second day of Christmas, my true love sent to me
Two turtle doves, And a partridge in a pear tree.

On the third day of Christmas, my true love sent to me
Three French hens,Two turtle doves,
And a partridge in a pear tree.

On the fourth day of Christmas, my true love sent to me
Four calling birds,Three French hens, Two turtle doves,
And a partridge in a pear tree.

On the fifth day of Christmas, my true love sent to me
Five golden rings, Four calling birds,
Three French hens,Two turtle doves, And a partridge in a pear tree.

On the sixth day of Christmas, my true love sent to me
Six geese a-laying,Five golden rings,
Four calling birds, Three French hens,
Two turtle doves, And a partridge in a pear tree.

On the seventh day of Christmas, my true love sent to me
Seven swans a-swimming,Six geese a-laying, Five golden rings,
Four calling birds, Three French hens, Two turtle doves,
And a partridge in a pear tree.

On the eighth day of Christmas, my true love sent to me
Eight maids a-milking, Seven swans a-swimming,
Six geese a-laying, Five golden rings, Four calling birds,
Three French hens, Two turtle doves, And a partridge in a pear tree.

On the ninth day of Christmas, my true love sent to me
Nine ladies dancing, Eight maids a-milking, Seven swans a-swimming,
Six geese a-laying, Five golden rings, Four calling birds,
Three French hens, Two turtle doves, And a partridge in a pear tree.

On the tenth day of Christmas, my true love sent to me
Ten lords a-leaping, Nine ladies dancing,
Eight maids a-milking, Seven swans a-swimming,
Six geese a-laying, Five golden rings,
Four calling birds, Three French hens,
Two turtle doves, And a partridge in a pear tree.

On the eleventh day of Christmas, my true love sent to me
Eleven pipers piping, Ten lords a-leaping,
Nine ladies dancing, Eight maids a-milking,
Seven swans a-swimming, Six geese a-laying,
Five golden rings, Four calling birds, Three French hens,
Two turtle doves, And a partridge in a pear tree.

On the twelfth day of Christmas, my true love sent to me
Twelve drummers drumming, Eleven pipers piping,
Ten lords a-leaping, Nine ladies dancing, Eight maids a-milking,
Seven swans a-swimming, Six geese a-laying,
Five golden rings, Four calling birds,Three French hens,
Two turtle doves, And a partridge in a pear tree!
Ta cám ơn trần gian này lắm lắm
Nhờ nơi đây ta biết được vui buồn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 10 trang (100 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối