Tên bài thơ: Khuyến hiếu đễ
Tác giả: Trương Vĩnh Ký (Việt Nam)
Gửi bởi Viên Vy
Ngày gửi: 21/07/2020 09:29
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: đề nghị gửi lại khi có nguồn tham khảoCha sanh mẹ dưỡng đức cù lao
Lấy lượng nào đong?
Thờ cha mẹ phải hết lòng
Ấy là chữ hiếu dạy trong luân thường
Chữ để nghĩa là nhường
Nhường anh, nhường chị, lại nhường người trên
Ghi lòng tạc dạ chớ quên
Con em hãy giữ lấy nền con em.

(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.