MẶC SAY
Rượu vơi, thơ đang say
Trăng khuya, khuất lưng mây
Hương Mặc Lan cô tịch
Mơ dáng cũ sầu đầy...
Đời thường