NỮ CHÍNH TRỊ VIÊN XƯA

Nữ Chính trị viên Trung đội xưa
Đã thành nhà giáo với "nhà thơ"
Thành nhà nhiếp ảnh bao người mến
Tấm tám tuổi nay, lắm kẻ "mơ"

Làm nhà chính trị "nịnh " thương binh
Ca hát ngâm thơ giảm bệnh tình
Chién sỹ ấm lòng nơi chiến địa
Đội viên mát dạ chốn yên bình.

                        
KÍNH CHÚC BÁC LUÔN SÁNG DANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ
NHÀ GIÁO CUA  NHÂN DÂN
                                Kính.Nghĩa Hoà