Khi nào bài thơ mới được duyệt?

Tinh tú thiên tượng tạo triều cương
Tiến chức thăng quan cận đế vương
Bất khả chiến bại thủ binh phù
Hung tinh lâm vị nữ nhân vong
Sinh ly tử biệt vô tâm luyến
Tự yếu quy thuận ngôi tất không
Thái dương thần nữ khổ nan độ
Phóng tiển khai câu thiên mệnh thường
Hồng Đức