Trang trong tổng số 34 trang (340 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [29] [30] [31] [32] [33] [34] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

hongha83

呂塘遺藁詩集 • Lã Đường di cảo thi tập
R.318 • NLVNPF-0176
Page 24 of 61
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongha83

老雁暮景
南海潮生江水流
梅花遙送笛聲秋
落霞孤鷺吟邊酒
碧水青山客裏舟
拋舍離聲雲渡鴈
瀍溪明色樹歸鷗
腰錢謾有揚州憶
未必州憶勝此州
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongha83

感興
乾坤俯仰一籠禽
莫把功名役此心
萬古山河官土地
百年身世客光陰
莊周已悟浮生夢
李白誰憐進酒吟
物外相忘誰與契
魚游春水鳥巢林

Page 40 of 61
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongha83

重午日棼化亡妻巾笠衣服在墓感作
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongha83

Thời mạt pháp này mà không tu thì dễ trở thành quái thai dị dạng và càng dễ sa vào nẻo vạy đường tà.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongha83

孤矢翻然歸去來
逍遙扙屨上春臺
六旬正茂霜冬柏
三壽初符雪嶺梅
在御瑟琴娛綺席
滿前歌舞媚瑤杯
吾人茂悅深期處
桃實春秋次第開
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongha83

來音鄭重托吟毫
落落關山爲我曹
客路不堪萍與梗
宿緣無負漆投醪
未應別恨憐游子
最是离情重故交
燈下共尋千里意
尊前不覺若相遭
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongha83

搜空
晚色來從遠暝天
寒刁敲動將聽前
中聲轉急驅殘靄
密響才空失暮烟
宇宙此時分顯晦
乾坤終古有推遷
清風最愛憑欄客
猶爲周旋獨坐邊

Điêu đẩu 刁斗 dụng cụ trong quân, đúc bằng kim loại, to bằng cái đấu, binh lính ban ngày dùng để thổi cơm, ban đêm để gõ cầm canh.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongha83

春日題住房
天地從來名逆旅
江山隨處即芳鄰
公餘便可親童輩
客散何妨友古人
靜聽禽蟲探物理
閑觀花草養天真
悠悠此外非關我
聊與乾坤毓一春

永利橋北望
永利橋邊信步行
偶然北望不勝情
一條坦坦紅塵合
九陌依依緑樹平
冠蓋馳驅交絡繹
輪蹄來往驟紛橫
悠悠西北門樓外
萬里春風接北城

詠燈花
茁茁靈株便煥如
東風不用借吹噓
羞將香辨供紈佩
只吐丹心炤簡書
灼爍肯隨幽室變
玲瓏堪對夜窗虛
顛狂粉蝶魂空斷
爲報飛蛾莫戀渠

端陽
泛蒲樽酒有人傳
更得同遊肯惠然
旅客能為嘉客會
他鄉漫擬故鄉筵
帝城風日酬佳節
化國山河向午天
醉後欲尋松菊夢
主賓隨意各高眠
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongha83

游宦憶鱸魚
先秋一歸歟
松菊暫怡悅
赴闕復驅車
公尔私豈忘
匆匆畏簡書
人生一世間
怀抱各願攄
矧今逢聖明
賢才茅連茹
升平隆粉飭
禮樂大鋪書
清夤職最要
記我承乏初
吾兄勤且敏
中外歷差除
秀才做底官
恢恢若有餘
輕輕萬理翮
從此薄太虛
足下生青雲
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 34 trang (340 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [29] [30] [31] [32] [33] [34] ›Trang sau »Trang cuối