http://vnca.cand.com.vn/Uploaded_VNCA/thanhbinh/28_buc74-to.jpg

GỬI ĐÔN-KI-HÔ-TÊ

Ném câu thơ
phía mặt trời đơn độc
Chém cối xay
cứu khắp cõi người ta
Đầy thương tích
buông chiếc khiên triết học
Quỳ bên trăng
mài lưỡi kiếm thi ca.

ĐCĐ