Tên bài thơ: Bao giờ hết cõi để thay một đời
Tác giả: Đỗ Quảng Hàn
Nhóm bài: Lòng vẫn theo trăng trở lại nhà
Gửi bởi Đỗ Quảng Hàn
Ngày gửi: 21/06/2024 08:04
Xoá bởi: Admin
Lý do xoá: trùng lặpRạng ngày thúng vấp nón va  
Thương em chân đất chợ xa chợ gần
Vội vàng rơm rạ quấn chân
Áo tà xô lệch ống quần thấp cao
Quang trành mớ quả mớ rau
Bán cho bán rẻ mua mau mà về
Chiều còn bừa bợ cấy thuê
Tối chân đạp giã tay đè cối xay
Khuya đêm chưa vãn một ngày
Bao giờ hết cõi để thay một đời.

(Bài viết được gửi tự động)