THƠ VUI

LỘT DÊN! (*)
Mới chạy êm nhanh quảng cáo bền
Củ hư nát bét phải thay “dên”
Ô tô lăn mãi đành hư máy
Xe đạp đi hoài ắt hỏng “sên”
Sáu chục yếu xìu thôi hết “chiến”
Ba mươi mạnh khoẻ hãy còn “nghênh”
Đời người bảy nổi ba chìm lặn...
Sao khỏi rằng: “cha đã lột dên!”
08/05/2015
BÀO NHƯ HỒ-GÒ CÔNG.

(*)Dên=bít tông(piston)thiếu dầu nhớt cháy hư máy,gọi là”lột dên!”
-Trước 1975,có nghe người ta thường chê tếu-”ông già lột dên rồi!”
-Có thấy cây dên(piston) hoạt động mới khen ai đó dùng từ “lột dên” gắn cho mấy ông già háp; mấy lão già khú đế là chính xác!
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần