Tên bài thơ: Bè bạn đời nay
Tác giả: Nguyễn Văn Năng (Việt Nam)
Gửi bởi tôn tiền tử
Ngày gửi: 19/06/2020 17:41
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: trùng: https://www.thivien.net/N...em-zktw99a3F66LXRBjoMSBtgNghĩ truyện đời nay lắm đoạn sầu,
Bạn bè nào được mấy ai đâu!
Khi vui tay vỗ đông đông lạ,
Lúc nạn chân dời bước bước mau.
Cảnh thế trắng đen ai nhuộm sắc,
Bể trần chìm nổi tớ riêng đau.
Lưu Dương thủa nọ đâu đâu nhỉ?
Có thuốc gì hay bảo giúp nhau!


Chú thích:
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 91, tháng 1-1925

(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.