Fame is a bee.
It has a song-
It has a sting-
Ah, too, it has a wing.

Danh tiếng là một con ong.
Nó có cái vòi chích-
Nó có tiếng kêu-
À,và nó cũng có cánh.

(Phan Thu Thanh dịch)
PanTan