Nếu quay lưng lại với nhau;
Cách xa vòng quả địa cầu! Đấy em!
Cho dù oán giận, hờn ghen,...
Cũng đừng ngoảnh mặt, mà nhìn đi đâu.
Vội vàng, dễ hiểu lầm nhau;
Nỡ quên ngày tháng tâm đầu sao nên?

Mắt soi trong mắt, hỡi em!
Gần nhau, trời đất cũng ghen vì tình.