Sống ở nhà lầu, túi rỗng không;
Chi tiêu tằn tiện, mấy ai thông?
Tiền lương mua thuốc còn không đủ;
Đình đám chi tiêu cứ rối bong.
Mỗi bận cháu con về họp mặt
Mấy ngày cha mẹ thoả lòng mong.
Cho dù túng thiếu, không ai biết,
Vẫn cứ ung dung, cảnh đại đồng.