Mỗi bước chân đi, dấu bụi mờ;
Đường đời muôn nẻo, cứ trơ vơ...
Cơ duyên, nghiệp báo,... ngầm đưa lối;
Hoạ phúc, tương lai,... khó đợi chờ.