Cần cù, nỗ lực đến thành công
Tuổi sửu kiên cường, chẳng viển vông
Trách nhiệm, thẳng ngay, ưa khép kín
Vững vàng, cố chấp, ít hoà đồng
Người cha: gia trưởng, nhưng chu đáo
Lãnh đạo: công bằng, thiếu cảm thông
Đã nói là làm, không sáo rỗng
Đề cao truyền thống, giữ bền lòng