Trời còn để có buổi hôm nay
Năm chục năm rồi, mới gặp đây
Bà nhắc việc xưa, lòng luyến tiếc
Ông ôn chuyện cũ, dạ mê say
Trời nam: Nghĩa bạn luôn vời vợi
Đất bắc: Tình đời vẫn ngất ngây
Trở lại Duy Tiên tìm kỷ niệm
Châu Giang gợn sóng, nước đong đầy