Đời người kết thúc dễ làm sao
Đang khoẻ, đang vui,... có lẽ nào
Tối trước, xe bon, còn chạy chợ
Sớm sau, tin xấu đã xôn xao
Phải chăng: Trần thế nhiều day dứt
Nào biết: Bồng lai sẽ thế nào
Đưa tiễn ông đi, lòng thổn thức
Ở đời, hoạ phúc cũng Trời trao