Gian thần đệ nhất! Hay công thần
Thủ Độ là người khó xét phân
Từ Lý: Bất trung, làm tặc tử(1)
Sang Trần: Quyết đoán, bậc cao nhân(2)
Đa mưu, túc trí,...luôn vì nước
Dám chịu, dám làm,...cốt lợi dân
Học vấn tuy không, tài kiệt xuất
Sau màn quản việc, giữ trung quân

(1)- Nhân vua Lý Huệ Tông bị bệnh, Thủ Độ không ngừng gây sức ép khiến vua phát bệnh điên; Ông lấy cớ, ép vua Lý nhường ngôi cho con gái là Phật Kim (Gọi là Lý Chiêu hoàng). Sau lại ép Lý Huệ Tông treo cổ tự vẫn trong chùa Chân Giáo.
(2)- Trần Thủ Độ làu thông cả chính trị, quân sự và kinh tế, đã từng bước tiến hành đổi mới đất nước Đại Việt, là người có bản lĩnh chính trị và cá tính đặc biệt trong lịch sử Việt Nam. Khi giặc Nguyên xâm lược Đại Việt lần thứ nhất, ông là linh hồn của cuộc kháng chiến với câu nói bất hủ:” Đầu thần chưa rơi xuống đất thì bệ hạ không cần lo ngại gì cả”. Ông ngồi trong màn trướng mà định doạt việc thiên hạ.