Mấy khi như ý của mình đâu
Cuộc sống trần gian muôn sắc mầu
Được mất, hơn thua, hờn chất ngất
Đúng sai, phải trái, hận thâm sâu
Ông xuôi, bà ngược, luôn tranh chấp
Người thẳng, kẻ cong, vẫn đối đầu
Trái ý – Chuyện thường! Cần nhẫn nhịn
Tình đời: Đại lượng, mới bền lâu