Người yêu, kẻ ghét,... chuyện nhân gian
Muôn sự tại Trời, có hợp, tan
Kiếp trước gieo mầm, không định luận
Đời nay thọ nghiệp, có chi bàn
Ghét yêu, yêu ghét,... tâm cuồng loạn
Hờn oán, oán hờn,...dạ bất an
Buông bỏ, tĩnh tâm là thượng sách
Ung dung toạ hưởng cảnh thanh nhàn