Dầu con trí lớn, muốn vươn cao
Phúc lộc, trời cho, có được nào
Tiền ít, tình thân, ai đoái tưởng
Quà nghèo, tài đức họ cần sao
Công danh hư ảo, trò mua bán
Phú quý bọt bèo, cảnh đổi trao
Tự lực, tự cường gây dựng nghiệp
Trăm năm an lạc cảnh thanh cao