Tham ăn, tham uống, sớm vong thân;
Tham bạc, tham tiền, khiến bất nhân;
Tham chức, tham quyền thành bất nghĩa;
Tham tài, tham sắc,dễ quên ân...
Tham tình, tủi phận...lòng chua chát;
Tham sống, hèn thân...dạ lỗi lầm...
Mong muốn đời người đừng thái quá
Trở thành tham vọng, chẳng an thân.