Khi gần, bốc hoả, nói lời sai
Lúc cách xa nhau, cứ nhớ hoài
Ngấp nghé vực sâu càng lắm nỗi
Thập thò cử tử lại nhiều vai
Vừng dương còn mấy? E ngày ngắn
Bóng nguyệt bao xa? Sợ giấc dài
Tưởng đến cõi tiên mà chán ngấy
Thực lòng chỉ muốn mãi bên ai