Một thời bao cấp đã đi qua
Tem phiếu bán mua, chẳng mặn mà
Ba lạng thịt ôi! Mừng, gọi mẹ
Mươi cân gạo mốc! Sướng, kêu cha
Ưu tiên nhà giáo: manh quần cộc
Móc ngoặc cửa hàng: tấm áo hoa
Lãnh đạo tinh ranh tìm cách ỉm
Mớ hàng cung cấp, chẳng đưa ra