Tỵ nạn làm chi? Khổ thế này
Mong tìm hạnh phúc ở đâu đây
Đêm nằm buốt giá, toang lều tạm
Ngày nuốt bọt xuông, lép dạ dày
Rời bỏ quê hương thành khốn quẫn
Lánh xa trận chiến khiến phơi thây
Ai gây thảm cảnh phiêu lưu đó
Bạo lực lan tràn - Lắm đắng cay