Đây thác Pren, chốn tự tình
Hoang sơ, mộc mạc,... nét nhân sinh;
Hướng về nguồn cội tìm yên tĩnh,
Hoà nhập thiên nhiên, sống hết mình.