Nghiêm túc, thẳng ngay, trọng kỷ cương
Người yêu, kẻ ghet, dễ đâu lường
Dở hay đối lập, sao hoà hợp
Tốt xấu ngược chiều, lắm nhiễu nhương
Bổng lộc, chức quyền, không tranh chấp
Trung thành, tín nghĩa, nặng yêu thương
Nhịn nhường, cả nể, hay thua thiệt
An phận, vô tư, sống thủ thường