Lão hoá, đáng buồn, chuyện tất nhiên
Người đau, kẻ lú,... có đâu yên
Tâm can, nội ngoại,... dần hư hỏng
Trí não, tinh thần,... lắm biến thiên
Ông Tạo dọn đường đưa cửa tử
Lão nhân tìm lối đến cung tiên
Trần gian, vận số! Ai là chẳng
Tốt phúc - Trời cho - đỡ muộn phiền