Đoan ngọ, bảo nhau chiết bọ sâu
Đây nguồn mầm bệnh, đã từ lâu
Đắng cay, chua chát,... tiêu tai hoạ
Rộng lượng, bao dung,.. bỏ tủi sầu
Cha mẹ, anh em,... đoàn kết lại
Nghi ngờ, hờn giận,... ích gì đâu
Mỗi năm, đoan ngọ, trừ sâu bọ
Nền nếp gia phong tươi sắc màu