Tăng lương định mức - Chuyện khôi hài(1)
Kẻ được nâng nhanh, kẻ chạy dài
Lãnh đạo nâng liền ba, bốn đợt
Nhân viên còn xét, cứ lui hoài(2)
Chấm công lao động, thường thiên vị(3)
Bình xét thi đua, rặt trái tai(4)
Thiếu đói, gian tham, đời vẫn thế
Có quyền, có chức, mệt mà nhai

(1)- Tức là tăng lương theo tỷ lệ quy định. Ví dụ 20% hay 30% số nhân viên trong cơ quan.
(2)- Ba bốn lần xét tăng lương liền đều có lãnh đạo còn nhân viên phải xét nét rất kỹ- Vì tỷ lệ khống chế nên số người được nâng có hạn.
(3)- Chấm công lao động thường rất chặt với người này còn lới lỏng với người khác, tuỳ theo quan hệ.
(4)- Khi xét thi đua, thường nếu có thành tích là do tài lãnh đạo còn nếu thành tích kém là do lỗi của nhân viên.