Đại phá thiên cung, chẳng sợ Trời
Theo phò Tam Tạng, có đâu ngơi
Thỉnh kinh Tây Trúc, trừ mai quái
Giữ đạo Sa Môn, thắm nghĩa đời
Thầy tối, nhiều khi quên phải trái
Trò minh, lắm lúc chịu chơi vơi
Một lòng hướng Phật, buông hờn oán
Đại Thánh Tề Thiên, dạ sáng ngời