Tính tình bộc trực! Chút không hay
Yêu ghét vội vàng, muốn nói ngay
Bài học nhãn tiền: nhiều vạ gió
Gương soi để mãi: lắm tai bay
Thiện tâm – tu luyện – thường mong muốn
Cá tính – tại Trời – khó đổi thay
Hy vọng càng nhiều – nhiều bất mãn
Bởi yêu mà ghét! Cứ vần xoay