Tài, mệnh, xưa nay, vốn khó hoà;
Lắm tài, thêm trải lắm phong ba:
Không ưa quyền lực, không nơi tựa;
Chẳng nén tâm can, chẳng có đà.
Kẻ thế ghét ghen, nên phủ nhận;
Người đời xu nịnh, mới xa ra.
Trời cao, xin hỏi: “Say hay tỉnh?
Đùa cợt nhân tình mãi thế a?”