Lãnh đạo tài cao đến phát buồn
Học hành lỡ dở, tính con buôn
Văn bằng rạng rỡ nhờ mua bán
Chức tước cao sang bởi cúi luồn
Lợi lộc! Được nhờ, còn bám mãi
Ân tình! Xong việc, cũng thôi luôn
Tham lam, lợi dụng, tài xoay xở
Lãnh đạo leo cao lắm cội nguồn