Bởi chưng hay hứa, mới hay quên
Hứa hẹn vu vơ, chắc phải đền
Thấp thỏm đợi chờ,... thương kẻ dưới
Lạnh lùng, vô cảm,... trách bề trên
Tấm quà tình cảm, âm không vọng
Nén bạc đổi trao, tiếng mới rền
Lãnh đạo bù đầu, bao ý muốn
Tránh sao đãng chí mới nên quên