Môi trường ô nhiễm khắp nơi nơi,
Lợi nhuận tăng siêu huỷ cuộc đời;
Công nghệ càng cao, càng rắc rối:
Tương lai, hoạ phúc? Khiến chơi vơi.