Dòng nước phù sa đỏ mặt sông;
Mang bao dưỡng chất, tưới cây trồng.
Lúa lên xanh mướt, xanh êm mắt;
Cây trổ hoa tươi, tươi mát lòng.
Thuyền chở tình ai về bến đợi;
Cầu đưa du khách đến miền mong.
Người đi muôn nẻo, còn lưu mãi
Cảm giác phù sa mát ruộng đồng!