Địa ngục trần gian ở chốn này
Nhà tù Phú Quốc - Hận khôn khuây
Bốn nghìn cách chêt, chi so được
Muôn kiểu khảo tra, đâu sánh tầy
Mỹ, Nguỵ cuồng điên, lòng ác độc
Tù nhân bất khuất, chí không lay
Anh hùng vì nước, gương ngời sáng
Tổ quốc tri ân! Công đức dầy