Người mượn đâu đây? Cực quá chừng
Hết răng, đến họng, lại thêm lưng,
Tim suy mãn tính, tiền tiêu tốn
Não quỵ hai phen, thuốc chửa dừng
Mất ngủ triền miên, không thể đỡ
Buồn chân dai giẳng, chẳng hề ngưng
Lại lo biến chứng khi dùng thuốc
Vay mượn chua cay – Chuyện chẳng đừng.