Xuân Hương- nữ sỹ- bậc tài hoa
Bảy nổi, ba chìm...dứt chẳng ra
Thơ phú phong lưu, khinh kẻ xấu
Duyên tình lận đận, giận trời già
Chán chường sự thế, nên cợt nhả
Mai mỉa trò đời, muốn lánh xa
Sắc sảo, thông minh,...sao bạc phận
Tiếng cười chua chát mãi không nhoà