Sống khoẻ, sống vui, sống nghĩa tình
Tuổi già vẫn rạng ánh bình minh
Ngồi thiền: Tĩnh tại, tâm Bồ tát
Đi bộ: Vận hành, thuốc dưỡng sinh
Thơ phú giao lưu tìm lẽ sống
Văn chương hướng thiện giữ quân bình
Tránh xa sự thế, không sân hận
Hạnh phúc trong tay vốn tự mình