Đây là đường phố hay con sông
Nước chảy, người đi, ngập miệng rồng
Cửa hiệu thiếu nền bên mép nước
Chiếc xe chết máy ở trong dòng
Người cần qua lại, e sầu dạ
Trẻ thích tập bơi, chắc hả lòng
Thành phố bao năm rồi, vẫn thế
Ông Trời xối nước, nghĩ gì không