Sâu tình, nặng nghĩa cứ qua đây
Câu nệ chi đâu tấm lễ đầy
Khách đến phải lo? Trò nhũng nhiễu
Chủ mong, thêm nghĩ? Cảnh phiền rầy
Mạn đàm thế sự, điều sông núi
Bàn luaanj nhân tình, chuyện gió mây
Có quý mến nhau thì hãy đến
Sang hèn cách biệt - Nhớ đừng dây