Mấy chục năm rồi, muốn đến anh
Qua nhà, nhưng lại vội đi nhanh
Chỉ e lầm tưởng nhờ chi đó
Lại ngại lo xa ý chẳng lành
Bạn học chung giường, người gác tía
Sang hèn khác phận, kẻ lều tranh
Tuổi cao, vẫn khoẻ! Coi là được
Một khúc đường thi – một tấc thành