Trận mưa trông đợi đã bao ngày;
Mưa bạc, mưa vàng dội xuống đây!
Mưa mát lòng người, xanh tốt lúa;
Mưa tăng nguồn đạm, đẹp mầm cây.
Mưa cho trái ngọt, hoa đua nở;
Mưa khiến dòng trong, bể nước đầy.
Mưa rủ tình yêu vào giấc mộng;
Mưa là rượu ngọt của lòng say.