Sống khoẻ, sống vui, sống thảnh thơi
Vô tư, hoà nhập, ích cho đời
Làm thơ, mở mạng,... thay lao động
Đi bộ, ngồi thiến,...cũng nghỉ ngơi
Chấp nhận, thích nghi, thêm mãn nguyện
Bao dung, điều chỉnh, bớt đầy vơi
Biết cho sẽ được, không lo mất
Tuổi thọ gia tăng! Thật tuyệt vời